مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:متقی نژاد
پست الکترونیک:m.mottaghi@maildte.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد